Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu mẫu

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

TÊN BIỂU MẪU

KÍ HIỆU

1

Phiếu yêu cầu

Mẫu 01-QT.CNTT

2

Phiếu đăng ký tài khoản gửi sms sử dụng BrandName UEL

Mẫu 02-QT.CNTT

3

Phiếu đăng ký, thay đổi, tạm ngưng, hủy bỏ tài khoản, tạo group email cán bộ trường

Mẫu 03-QT.CNTT

4

Phiếu yêu cầu xử lý sự cố email

Mẫu 04-QT.CNTT

5

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sử dụng và khắc phục sự cố e-learning

Mẫu 05-QT.CNTT

6

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sử dụng và khắc phục sự cố trên website UEL và website đơn vị

Mẫu 06-QT.CNTT

7

Phiếu đăng kí Subdomain, hosting hỗ trợ cho website đơn vị, chương trình, sự kiện

Mẫu 07-QT.CNTT

8

Phiếu đăng kí máy chủ ảo VPS

Mẫu 08-QT.CNTT

9

Phiếu mô tả chức năng phần mềm

Mẫu 11-QT.CNTT

10

Phiếu yêu cầu khắc phục lỗi phần mềm, win, hệ thống

Mẫu 12-QT.CNTT

11

Phiếu yêu cầu phân quyền chức năng trên phần mềm

Mẫu 13-QT.CNTT

12

Phiếu đề nghị khắc phục lỗi e-learning

Mẫu 14-QT.CNTT

13

Phiếu đề nghị tập huấn e-learning

Mẫu 15-QT.CNTT

14

Phiếu yêu cầu tổ chức thi tuyển, mở diễn đàn trên hệ thông e-learning

Mẫu 16-QT.CNTT

15

Phiếu gia hạn email cho sinh viên, giảng viên và cán bộ Trường

Mẫu 17-QT.CNTT