Unity

Excellence

Leadership

Nhân sự

NHÂN SỰ PHÒNG CNTT

STT

Chức vụ

Họ tên

1

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Duy Nhất

2

Phó Trưởng phòng

ThS. Trương Hoài Phan

3

Phó Trưởng phòng

CN. Huỳnh Thanh Quảng

4

Thư ký

CN. Lâm Hoàng Huy

5

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Văn Tuyên

6

Chuyên viên

CN. Vũ Hồng Sơn

7

Chuyên viên

KS. Trịnh Quang Long

8

Chuyên viên

CN. Nguyễn Minh Tuấn

Tổng truy cập: 86,511

4,282