Unity

Excellence

Leadership

Chức năng nhiệm vụ


PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực hoạt động của Trường.

2. Nhiệm vụ 
    2.1 Hạ tầng kỹ thuật và thiết bị CNTT


 • Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.
 • Đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt động chung của Trường. Quản lý và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền và các thiết bị CNTT trong toàn Trường. - Tổ chức và quản lý dữ liệu của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện thu thập, lưu trữ xử lý và đảm bảo an toàn thông tin của Trường.
    2.2 Website
 • Quản lý, duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử của Trường.
 • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong Trường quản trị và vận hành các trang thông tin điện tử của đơn vị.
 • Triển khai, quản lý và duy trì hoạt động các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng web (myuel, e-learning).
    2.3 Email 

 
 • Quản lý hệ thống email cán bộ của Trường.
 • Quản lý hệ thống email người học của Trường.
    2.4 Phần mềm, cơ sở dữ liệu
           
 • Đề xuất, tổ chức xây dựng và phát triển các phần mềm, cơ sở dữ liệu.
 • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong Trường vận hành các phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tại đơn vị. Đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu cho các phần mềm.

    2.5 Phòng dạy học số (DLD)

 

 • Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị để thực hiện các video bài giảng (học liệu online).
 • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khác trong Trường sử dụng, khai thác hiệu quả phương tiện, máy móc thiết bị của Phòng Dạy học số.
 • Tổ chức các sự kiện (tập huấn, hội thảo,...) liên quan đến dạy học số.

    2.6 Hỗ trợ người sử dụng

          

 • Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho các đơn vị trong trường.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các lớp tập huấn CNTT cho cán bộ, viên chức.
    2.7 Công tác khác
         
 • Đề xuất, tổ chức thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng CNTT của trường.
 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động CNTT của trường.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng giúp nhà trường thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.
   


Tổng truy cập: 159,454

25,893