Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chức năng nhiệm vụ

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 CHỨC NĂNG

 
Quản trị hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng mạng và các ứng dụng CNTT.

 

 NHIỆM VỤ

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển CNTT và làm đầu mối tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển CNTT;

 

- Tổ chức quản lý, vận hành khai thác hệ thống CNTT, hạ tầng mạng và làm đầu mối quản lý, khai thác các ứng dụng CNTT cấp Trường và cấp đơn vị theo phân công;

 

- Làm đầu mối quản trị an ninh mạng và phối hợp các đơn vị khác bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu trong toàn Trường;

 

- Phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm vận hành trang thông tin điện tử cấp Trường, các đơn vị; quản lý, cấp email và các dịch vụ CNTT đối với viên chức, người lao động, người học phục vụ công tác chung của Trường;

 

- Tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT, phần mềm quản lý theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và theo nhu cầu sử dụng của các đơn vị;

 

- Làm đầu mối quản trị hệ thống giảng dạy, học tập trực tuyến, hệ thống EOffice và hệ thống phần mềm quản lý, ứng dụng (nghiên cứu, đào tạo, quản lý, ..v.v.) của Trường;

 

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các quy trình, quy định trong quản lý về hoạt động và ứng dụng CNTT tại Trường;

 

- Tham gia công tác chuyển đổi số của Trường;

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.