Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy trình SV-HV

*Biểu mẫu: Download tại đây.

STT

QUY TRÌNH

1

Quy trình xem lại và truy xuất Video của Camera.

2

Quy trình khởi tạo email/group lớp đối với người học.

3

Quy trình xử lý sự cố email người học.

4

Quy trình hỗ trợ và khắc phục sự cố E-learning.

5

Quy trình hỗ trợ hạ tầng mạng cho sự kiện.