Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo về việc hủy Email K16

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỦY EMAIL K16 HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Theo quy định quản lý và sử dụng thư điện tử tại trường đại học Kinh tế - Luật.

Phòng Công nghệ thông tin thông báo với các bạn K16 như sau:

1. Email của các bạn đã hết hạn sử dụngbị thu hồi theo điều 8 trong quy định:

- Quy định quản lý và sử dụng thư điện tử tại trường Đại học Kinh tế - Luật

  - Thực hiện hủy Email đối với những bạn Sinh viên K16 đã tốt nghiệp, đình chỉ học tập.

  - Đối với những bạn Sinh viên K16 chưa tốt nghiệp, nghỉ học tạm thời vẫn tiếp tục sử dụng.

2. Các bạn vui lòng chuyển những dữ liệu quan trọng về email cá nhân.

  Hướng dẫn sử dụng E-mail (Mục lục số 4)

3. Thời hạn xóa email vào ngày 16/01/2023.

Trân trọng./.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN