Unity

Excellence

Leadership

Nhân sự

NHÂN SỰ PHÒNG CNTT

STT

Chức vụ

Họ tên

1

Phó Trưởng phòng phụ trách

ThS. Huỳnh Thanh Quảng

2

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Tuyên

3

Thư ký

CN. Lâm Hoàng Huy

4

Chuyên viên

CN. Vũ Hồng Sơn

5

Chuyên viên

CN. Nguyễn Minh Tuấn

6

Chuyên viên

CN. Nhữ Phạm Phương Linh

Tổng truy cập: 159,394

25,833