Unity

Excellence

Leadership

Nhân sự

NHÂN SỰ PHÒNG CNTT

STT

Chức vụ

Họ tên

1

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Duy Nhất

2

Phó Trưởng phòng

ThS. Huỳnh Thanh Quảng

3

Thư ký

CN. Lâm Hoàng Huy

4

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Văn Tuyên

5

Chuyên viên

CN. Vũ Hồng Sơn

6

Chuyên viên

CN. Nguyễn Minh Tuấn

7

Chuyên viên

CN. Nhữ Phạm Phương Linh


Tổng truy cập: 133,307

8,806