Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhân sự

NHÂN SỰ PHÒNG CNTT

STT

Chức vụ

Họ tên

1

Trưởng phòng

ThS. Huỳnh Thanh Quảng

2

Phó Trưởng phòng

 

3

Chuyên viên/Văn thư

CN. Lâm Hoàng Huy

4

Chuyên viên

CN. Vũ Hồng Sơn

5

Chuyên viên

CN. Nguyễn Minh Tuấn