Unity

Excellence

Leadership

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cấp Nhà nước

MỘT SỐ VĂN BẢN CẤP NHÀ NƯỚC

 

STT

Số hiệu

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung

Hiệu lực

QUỐC HỘI

1

10/VBHN-VPQH

Luật

Luật Công nghệ thông tin

01/01/2019

2

24/2018/QH14

Luật

Luật An ninh mạng

01/01/2019

3

07/2017/QH14

Luật

Luật Chuyển giao công nghệ

01/7/2018

4

86/2015/QH13

Luật

Luật An toàn thông tin mạng

01/7/2016

5

41/2009/QH12

Luật

Luật Viễn thông

01/7/2010

CHÍNH PHỦ

1

13/2023/NĐ-CP

Nghị định

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

01/7/2023

2

749/QĐ-TTg

Quyết định

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023”

03/6/2020

3

47/2020/NĐ-CP

Nghị định

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

25/5/2020

4

130/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/11/2018

5

72/2013/NĐ-CP

Nghị định

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

01/9/2013

6

64/2007/NĐ-CP

Nghị định

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

25/4/2007

CẤP BỘ

1

12/2019/TT-BTTTT

Thông tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quyđịnh về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

24/12/2019

2

41/2017/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

05/02/2018

3

27/2017/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

05/12/2017

4

09/2014/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

03/10/2014

5

4740/QĐ- BGDĐT

Quyết định

Ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học

06/12/2022

6

1282/QĐ- BGDĐT

Quyết định

Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/5/2022

7

4998/QĐ- BGDĐT

Quyết định

Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

31/12/2021

8

12/2016/TT- BGDĐT

Thông tư

Quy định ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

09/6/2016