Unity

Excellence

Leadership

Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng:
Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác xây dựng kế hoạch, quản lý, sử dụng trang thiết bị và phát triển học liệu online. 

Nhiệm vụ:
  • Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị để thực hiện các video bài giảng (học liệu online).
  • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khác trong Trường sử dụng, khai thác hiệu quả phương tiện, máy móc thiết bị của Phòng Dạy học số.
  • Tổ chức các sự kiện (tập huấn, hội thảo,…) liên quan đến dạy học số.


Tổng truy cập: 133,318

8,817